Om Untie Lending

Inför en investering vill vi ge dig en tydlig bild av bolaget, här hittar du detaljerad information

Investera nu!

VD ord

Marknaden för lån utan säkerhet omsätter drygt 225 miljarder svenska kronor årligen och har en tillväxttakt på 8 procent enligt statistik från SCB.

Den svenska utlåningsmarknaden har unika möjligheter att göra säkra kreditbedömningar, vilket skapar bra förutsättningar för marknaden och Untie Lending att växa fortsättningsvis.

Bolagets har haft en flygande start sedan november 2017.  Idag har Untie Lending lånat ut mer än 47 miljoner kronor till drygt 3 000 kunder och kunde visa positivt rörelsekapital redan första kvartalet. Det har givit oss ett bra bevis på att våra produkter är attraktiva och att vår kreditmodell fungerar.

Tack vare en helt automatiserad och digital identifiering, har vi skapat en enkel ansökningsprocess med små kreditförluster. Vi är nu redo att ta nästa steg i vår tillväxtresa.

I samband med vår expansion erbjuder vi dig att investera i bolaget. Med ett tillskott av kapital kan vi tillgodose marknadens efterfrågan och samtidigt ge dig en riktigt bra avkastning.

Erik Hagelin, VD

Finansiell information

Nyckeltal

41% Soliditet
51% Rörelsemarginal
26% Nettomarginal

Soliditet: Justerat eget kapital / Balansomslutning, Rörelsemarginal: Rörelseresultat / Nettoomsättning, Nettomarginal: Resultat efter finansiella poster / Nettoomsättning

Delårsbokslut

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4
Resultaträkning          
Ränteintäkter 780 099 1 390 764 1 800 844 2 323 643 6 295 350
Övriga intäkter 721 500 548 250 1 043 450 536 550 2 849 750
Omsättning 1 501 599 1 939 014 2 844 294 2 860 193 9 145 100
Rörelsekostnader -707 172 -619 955 -1 405 188 -1 009 271 -3 741 586
Av- och nedskrivningar -30 433 -93 128 -158 756 -234 551 -516 868
Personalkostnader 0 0 -123 882 -125 165 -249 047
Rörelseresultat 763 994 1 225 931 1 156 468 1 491 206 4 637 599
Finansiella poster -212 284 -377 401 -772 695 -871 577 -2 233 957
Resultat före skatt 551 710 848 530 383 773 619 629 2 403 642
Skatt -121 376 -186 677 -84 430 -136 318 -528 801
Nettoresultat 430 334 661 853 299 343 483 311 1 874 841
           
Balansräkning          
Tillgångar          
Lånefordringar 25 871 372 32 394 268 46 983 635 48 368 605  
Kassa 655 594 7 609 979 3 023 363 17 865 429  
Övriga Tillgångar 691 067 1 146 189 2 030 883 2 332 884  
Summa 27 218 033 41 150 436 52 037 881 68 566 918  
           
Skulder och eget kapital      
Eget kapital 20 652 243 21 500 771 21 884 543 27 820 105  
Varav preferensaktier 0 0 0 5 316 000  
Långfristiga skulder 0 19 250 000 29 250 000 39 250 000  
Kortfristiga skulder 6 565 790 399 665 903 338 1 496 813  
Summa 27 218 033 41 150 436 52 037 881 68 566 918  

Delårsbokslutet avser perioden 2018-07-01 till 2019-06-30 och är ej reviderad.

 

System.Web.HttpCompileException (0x80004005): C:\WebSites\WebSite5-20191008\Views\MacroPartials\ListFiles.cshtml(31): error CS1061: 'UmbracoHelper' does not contain a definition for 'TypedMedia' and no accessible extension method 'TypedMedia' accepting a first argument of type 'UmbracoHelper' could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)
  at System.Web.Compilation.AssemblyBuilder.Compile()
  at System.Web.Compilation.BuildProvidersCompiler.PerformBuild()
  at System.Web.Compilation.BuildManager.CompileWebFile(VirtualPath virtualPath)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVirtualPathObjectFactory(VirtualPath virtualPath, HttpContext context, Boolean allowCrossApp, Boolean throwIfNotFound)
  at System.Web.Compilation.BuildManager.GetCompiledType(VirtualPath virtualPath)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.<>c__DisplayClass17_0.<ExecuteMacroOfType>b__0()
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteProfileMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr)
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroWithErrorWrapper(MacroModel macro, String msgIn, String msgOut, Func`1 getMacroContent, Func`1 msgErr)
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.ExecuteMacroOfType(MacroModel model, IPublishedContent content)
  at Umbraco.Web.Macros.MacroRenderer.Render(MacroModel macro, IPublishedContent content, IDictionary pageElements)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(String alias, IDictionary`2 parameters, IPublishedContent content)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Macro_cshtml.Execute() in C:\WebSites\WebSite5-20191008\Views\Partials\grid\editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\WebSites\WebSite5-20191008\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

Årsredovisningen gäller Credit Sweden AB vilket var bolagsnamnet innan namnbytet.

Lånevolymer i Untie Lending AB

 

En lånekund hos Untie Group
 • Kvinna/Man
 • 25-45 år
 • 430 000 kr i årsinkomst
 • Genomsnittlig kredit: 29 000 kr
 • 8 000 kr kvar i sin månadsbudget
 • 85% ansöker genom mobilen

Styrelsen

Stefan Willebrand, Ordförande

Stefan Willebrand har skapat och utvecklat företag inom finans och teknik sedan 1998. Han grundade ett företag som publicerat tekniska analys av den globala finansiella marknaden och varit skribent för Privata Affärer. Senaste åren har Stefan grundat en USA-baserad hedgefond samt ett flertal bolag, SYCAP Group, Bricknode och LendyTech genom investmentbolaget Willebrand Invest. År 2018 blev Willebrand Invest koncernen Untie Group AB.

Victor Wallenberg, Ledamot

Victor Wallenberg har en gedigen bakgrund inom fintech och utveckling av back office system för Norden, både som anställd på Cap Gemini och som grundare och ägare av Abaris som skapade AbaSec som senare köptes av Tieto. Victor arbetar idag som konsult och projektledare bl.a. hos Handelsbanken.

 

Emelie Willebrand, Ledamot

Emelie Willebrand började på SYCAP Group som administrativ handläggare och affärsutvecklare under 2008. Hon arbetade inom SYCAP Group fram till centraliseringen i London under 2010. Emelie började på Bricknode under 2010 och blev sedan kontorschef på LendyTech 2015. När Bricknode och LendyTech förvärvades av Untie Group 2018 blev hon kontorschef och administrativ chef för hela gruppen.

Anders Råge, Ledamot

Har mer än 30 års erfarenhet från finansvärlden. Han var med och grundade Aragon fondkommission och var också administrativ chef och vice VD för Nordnet Bank AB under
många år.

Jesper Nilsson, Auktoriserad revisor

Ernst & Young AB

Andra uppdrag hos Klarna, Intrum, Handelsbanken och Trustly.

Regelefterlevnad och riskkontroll

Oberoende kontroll

Internrevision arbetar bara med Untie AB i dagsläget men de revisioner som genomförs där kan ofta generaliseras till övriga delar av koncernen.

Inom Untie Group finns tre oberoende kontrollfunktioner; Risk Officer, Compliance Officer och internrevision. Risk Officer och Compliance Officer utgör tillsammans koncernens andra försvarslinje medan internrevision utgör den tredje försvarslinjen. Risk Officer utövar den övergripande riskkontrollen och övervakar koncernens risker, i första hand kreditrisker och operativa risker.

Bolagets styrelse informeras regelbundet i riskkontrollärenden. Rollen är skild från affärsverksamheten och rapporterar direkt till VD i frågor som rör ansvarsområdet.

Compliance Officer är koncernens funktion för regelefterlevnad som fungerar som en av affärsverksamheten oberoende kontroll- och stödfunktion som rapporterar direkt till VD i frågor som berör ansvarsområdet samt informerar bolagsstyrelserna löpande och vid behov under året.

   

Compliance Officer ansvarar bland annat för att övervaka och kontrollera regelefterlevnaden inom den tillståndspliktiga verksamheten samt ger råd och stöd till affärsverksamheten och ledningen i frågor rörande lagar och andra regler som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten.

Rent linjemässigt är både Risk Officer och Compliance Officer underställda koncernens Chefsjurist och ingår i avdelningen för Legal. 

Internrevisionen, vilken är utlagd på extern part, är en oberoende granskningsfunktion som är direkt underställd bolagsstyrelsen i Untie AB. Internrevisor ansvarar för utvärdering av hanteringen av risker, kontroll- och styrprocesser samt att verksamheten bedrivs enligt bolagsstyrelsens och VD:s intentioner. Internrevisorn rapporterar löpande till bolagsstyrelsen och VD. Bolagsstyrelsen fastställer årligen en plan för internrevisionens arbete. VD redogör i bolagsstyrelsen för åtgärder som vidtagits med anledning av rapporteringen från internrevisor.

Investera nu!

 

Har du frågor? Kontakta gärna  
Erik Hagelin (VD), erik.hagelin@untiegroup.se