Annual general meeting coming up (in Swedish)

25 October 2018 12:52 PM

Aktieägarna i Untie Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 7:e december 2018 kl. 10.00 vid Untie Group, Sankta Helenagatan 8 i Skövde

Aktieägare som önskar deltaga vid årsstämman skall:

  • Dels vara införd i bolagets aktiebok per 1:e december 2018;
  • Dels anmäla sin avsikt att delta vid årsstämman senast kl. 16.00 fredagen den 30:e november 2018.

Anmälan till årsstämman kan göras per post fram till och med den 30:e november 2018 kl. 16.00.

Postadress: Untie Group AB (publ)
S:Ta Helenagatan 8
541 30  SKÖVDE

Vid anmälan skall namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden uppges. Uppgifter som lämnas i samband med anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2018. Sker deltagande genom ombud skall detta ske med stöd av dagtecknad fullmakt vilken bör insändas i samband med anmälan senast den 30:e november 2018, detta för att underlätta inpassering vid stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den juridiska personen bifogas. Aktieägare får vid årsstämman medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
9. Beslut om behandling av bolagets ansamlade vinst/förlust
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
12. Val av styrelse och revisorer
13. Stämmans avslutande