Extraordinary general meeting (in Swedish)

13 August 2019 9:29 AM

Aktieägarna i Untie Group AB (publ), 556693-8907 kallas härmed till bolagsstämma den 2 september 2019 kl. 09.00 på Hertig Johans gata 6, Skövde.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Frågan om revisorns entledigande
  8. Beslut om utdelning enligt styrelsens förslag
  9. Stämmans avslutande
  10. Anmälan om deltagande på stämman

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde per mail till finance@untiegroup.se, alternativt per post.

Postadress:

Untie Group AB
Box 396
54128 Skövde

Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2019-08-28.

Bilagor

Styrelsens förslag till avslutat ägande i dotterbolag.


Bilaga 1

Styrelsens förslag är att bolaget ska avsluta sitt ägande i Bricknode Holding AB, 559083-5970 genom att dela ut aktierna till aktieägarna.