General meeting (in Swedish)

04 July 2019 7:33 AM

KALLELSE

Till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Untie Lending AB (publ),556999-3958kallas härmed till bolagsstämma den 19 augusti 2019 kl. 09.00 på Hertig Johans gata 6, Skövde.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Godkännande av dagordningen
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Frågan om revisorns entledigande
  8. Beslut om ny bolagsordning enligt styrelsens förslag
  9. Stämmans avslutande
  10. Anmälan om deltagande på stämman

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde per mail till finance@untiegroup.se, alternativt per post.

Postadress:

Untie Lending AB
Box 396
54128 Skövde

 

Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2019-08-16.

Bilagor

Styrelsens förslag till ny bolagsordning.

Bilaga 1

Styrelsens förslag till ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att stämman beslutar ändra villkoren gällande inlösen av preferensaktier, punkt 5.4 i Bolagsordningen. Ändringarna syftar till att justera den administrativa hanteringen kring inlösen av preferensaktier och kommer inte att påverka möjligheten att få aktierna inlösta.