General meeting Untie Credit Fund AB (in Swedish)

30 October 2019 2:14 PM

KALLELSE

Till årsstämma

Aktieägarna i Untie Credit Fund AB (publ), 559151-0291 kallas härmed till årsstämma den 6 december 2019 kl. 14:00 på Hertig Johans gata 6, Skövde.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 9. Beslut om behandling av bolagets ansamlade förlust
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
 12. Val av styrelse och eventuell revisor/er
 13. Beslut om ny bolagsordning enligt styrelsens förslag
 14. Stämmans avslutande

Anmälan om deltagande på stämman

Aktieägare som önskar delta på stämman ombedes vänligen anmäla sig själv samt eventuellt biträde per mejl till finance@untiegroup.se, alternativt per post.

Postadress:

Untie Credit Fund AB
Hertig Johans gata 6
54130 Skövde

Sådan anmälan ska vara bolaget tillhanda senast 2019-11-30.

Pkt 13. Beslut som ändring av bolagsordning (nytt räkenskapsår)

Styrelsen föreslår att:

Räkenskapsåret i bolagsordningens § 10 ändras till 0101-1231