General meeting Untie Group AB - 11 Mars 2021 (in Swedish)

24 February 2021 9:31 AM

Kallelse till extra bolagsstämma i Untie Group AB

Aktieägarna i Untie Group AB (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 mars 2021.

I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

Anmälan och deltagande

För att ha rätt att genom poströstning delta i bolagsstämman ska aktieägare:

 • dels vara upptagen som aktieägare i den framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 4 mars 2021.
 • dels ha anmält sig till stämman genom att ha avgivit sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att den är Untie Group AB tillhanda senast onsdagen den 10 mars 2021.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna enbart ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på Bolagets webbplats untiegroup.se, genom denna länk, och på Bolagets huvudkontor, Lögegatan 11, 541 30 Skövde. Formuläret gäller dessutom som anmälan till bolagsstämman. Komplett ifyllt och undertecknat formulär för poströstning sänds med post till Untie Group AB, Lögegatan 11, 541 30 Skövde eller med e-post till finance@untiegroup.se och ska vara Untie Group AB tillhanda senast den 10 mars 2021. Om aktieägare poströstar genom ombud ska giltig fullmakt biläggas poströstningsformuläret.

Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig.

Röster som mottages senare än den 10 mars 2021 kommer att bortses från.

Eventuella frågor om poströstningsformuläret hänvisas till Untie Group AB på telefon

08-222314 måndag-fredag kl. 09.00-16.00.

Ärenden och förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Val av en eller två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om bemyndigande avseende försäljning av aktieinnehav i Swedish Credit Group AB.
 8. Beslut om bemyndigande avseende försäljning av aktieinnehav i Untie Lending AB.
 9. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Styrelsen har framlagt följande förslag.

Punkt 2: Styrelsen föreslår att till ordförande vid stämman välja Magnus Persson, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 3: Att jämte ordföranden justera stämmans protokoll föreslås Emelie Willebrand, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen anvisar.

Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 4: Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 4 på dagordningen är den röstlängd som upprättas av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras av justeringspersonen.

Punkt 7: Styrelsen föreslår att styrelsen, intill nästa årsstämma, bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen avyttra Bolagets aktieinnehav i det helägda dotterbolaget Swedish Credit Group AB. Avyttring får ske av samtliga aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Ersättning för överlåtna aktier får ske kontant, genom apport eller genom kvittning.

Punkt 8: Styrelsen föreslår att styrelsen, intill nästa årsstämma, bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen avyttra Bolagets aktieinnehav i det delägda dotterbolaget Untie Lending AB. Avyttring får ske av samtliga aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. Ersättning för överlåtna aktier får ske kontant, genom apport eller genom kvittning.

Rätt att erhålla upplysningar

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Untie Group AB, Att: Chefsjurist, Lögegatan 11, 541 30 Skövde, senast måndagen den 1 mars 2021.

Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget på adressen Untie Group AB, Lögegatan 11, 541 30 Skövde, senast fredagen den 5 mars 2021 samt sänds till de aktieägare som så begär med angivande av postadress eller e-postadress.

Handlingar och ytterligare information

Styrelsens underlag till förslagen till beslut enligt punkterna 7 och 8 ovan och formulär för poströstning finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats untiegroup.se. Kopior av handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär med angivande av postadress. Sådan begäran kan tillställas Untie Group AB, Att: Chefsjurist, Lögegatan 11, 541 30 Skövde. Även bolagsstämmoaktieboken tillhandahålls hos Bolaget.

Aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till totalt 4 283 531 aktier representerande totalt 18 799 307 röster, fördelat på 1 612 864 A-aktier (10 röster per aktie), representerande 16 128 640 röster och 2 670 667 B-aktier (En röst per aktie), representerande 2 670 667 röster.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Untie Group AB:s instruktion för behandling av personuppgifter.

 

Skövde februari 2021
Untie Group AB
Styrelsen